Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Nagy-György Attila (Nagyi), V. Vill.

Gólyabál 2003 – szubjektív élménybeszámoló

Bár idén valahogy nem voltam a szokásos kötekedős hangulatomban, nem szúrt szemet igazán komoly rendezői hiba, valahogy profibbnak tűnt a bál szervezése, mint az eddigi években.

BME Schönherz Kollégium - 40 éves öregtalálkozó

Rejtvény

Re: elektro

Felezési idő

"... feleztünk, IQ-t"

Impulzus tagjelölt vagy-e?

Már csak hosszú évek kitartó munkája szükséges ahhoz, hogy csatlakozz hozzánk, de ne csüggedj, hétfőnként továbbképzés a szerkesztőségben.

Megütött a HiFi-guta

SCHinema

Hét és fél perc

Felszereltségében, állapotában a BME legjobb, ivararányát tekintve éppen megfelelő (43% leányzó) koli.

HK news

HÖK elnökváltás

Április 18-án Molnár Ágnes személyes okokból lemondott HÖK elnöki és HK koordinátori tisztségéről. Helyét Somogyi Erzsébet vette át, aki ezzel párhuzamosan a KDJB elnökséget átadta Kálmán Györgynek.

Szakirányválasztási szabályzat

A műszaki informatikai szak megváltozott tantervéhez igazodva új szakirányválasztási szabályzat fog életbe lépni. Az új szabályzatot a Kari Tanács április 10-én fogadta el, és a most nyáron szakirányt választókra már ez vonatkozik. A szabályzat hamarosan elektronikus formában is elérhető lesz a Dékáni Hivatal honlapján és a HK Web-en.

Írásbeli záróvizsgák

Május 8-án a Kari Tanács elfogadta az írásbeli záróvizsgák kipróbálását.

Ideiglenes szabályok

– Az írásbeli tematikája ugyanaz, mint amit a tanszék a diplomatervek kiadásakor meghirdetett. A felteendő kérdések nehézségi foka és stílusa feleljen meg a szóbeli záróvizsgákon szokásosnak. (Nem lehet például számpéldákat feladni.)

– Az írásbeli hossza 30 perc (tiszta idő).

– Ha több tanár gondozta ugyanazt a tárgyat, a kérdést a mindegyikük által leadott közös anyagból kell feltenni. A kérdés lehet: egy átfogó jellegű, vagy két egyéb jellegű, melyek közül a vizsgázónak egyet kell kidolgoznia.

– A vizsgakérdést megfogalmazó oktató tartja az eredményhirdetést. Az eredményhirdetéskor a hallgató megtekintheti a kijavított dolgozatot és reklamálhat.

– Az eredményhirdetés időpontját az oktató a vizsgán ismerteti.

– Az eredményhirdetésnek mindenképpen meg kell előznie a záróvizsga szóbeli részét.

– Az eredményhirdetés után az eredményeket haladéktalanul el kell küldeni a záróvizsgát szervező tanszékhez a dolgozattal együtt, amelyre a javító tanár ráírja az eredményt és aláírja.

– Az eredményeket az Interneten is közzé kell tenni.

– Az írásbeli vizsga egy alkalommal lehetséges, javításra, ismétlésre nincs mód. Akinek elégtelen az eredménye, az a következő ZV-időszakban ismételhet.

– Az írásbeli vizsgákon az előírásoknak megfelelő számú és összetételű bizottságnak kell jelen lennie, köztük legyen a kérdést megfogalmazó tanár is.

Kiegészítések

* A kísérleti jellegre való tekintettel az írásbeli ZV opcionális!

– A ZV-re a Neptunon kell jelentkezni, a jelentkezést 2001. május 23-án, éjfélkor zárják le.

– Aki jelentkezett írásbelire, az a lezárást követően már nem mondhatja le.

– Az írásbeli záróvizsga eredménye csak az aktuális félévben használható fel, ha nem jelenik meg a hallgató a védésen, akkor egy félév múlva ismét minden tárgyból kell vizsgáznia.

– A kijavított dolgozatok megtekinthetők, reklamáció lehetséges, ennek időpontját az oktató a vizsgán ismerteti. Az eredményhirdetés/reklamáció mindenképpen meg kell hogy előzze a védést.

– A védés során a védéssel kapcsolatban feltehető olyan kérdés, mely érinti a záróvizsga tárgyakat, de ez nem befolyásolhatja az írásbeli vizsgára kapott osztályzatot.

– Előfordulhat, hogy ütemezési gondok miatt egy hallgató írasbelire jelentkezik, de csak szóbelire tudják besorolni.

– A HK és a tanszékek vállalják, hogy az általuk elérhető fórumokon terjesztik a záróvizsgákkal kapcsolatos információkat.

Technikai részletek

– Minden tanszék kiír egy virtuális ZV tárgyat. Ezen belül minden általa tartott írásbeli vizsgához kiír egy kurzust. A "megjegyzés" rovatba kerül a tárgy neve...

– Minden érintett oktató megtekintheti a jelentkezett hallgatók névsorát.

Vizsgaidőpontok

június 6., CH Max.
10:00 Antennák és hullámt.
11:00 Híradástechnika

június 7., IB028
10:00 Kapcsolástechnika

június 8., E.I.B.
9:00 Kódelmélet

június 11., K.a.26.
9:00 Adatbázisok
10:00 Progr. paradigmák

június 14., CH Max.
13:00 Op. rendszerek
14:00 Mérnöki problémam.

június 15., E.I.B.
8:00 Interfésztechnika
9:00 Szoftvertechnika
Számg. hálózatok
10:00 Informatika IC II.
Hibatűrő rendszerek

június 18., K.a.26
9:00 Informatika IC I.

június 21., CH C14.
13:00 Irányítások szg. techn.

Sikeres záróvizsgát kívánunk mindenkinek!

Lakhatási támogatás

Idén már a kollégiumi felvételi keretein belül lesz lehetőség lakhatási támogatás megpályázására, oly módon, hogy aki lead kollégiumi felvételi kérelmet, az egyben pályázhat lakhatási támogatásra is, ha bejelöli az erre vonatkozó mezőt. Ebben az esetben, akkor minden hivatalos iratot a kérelemhez kell csatolni, vagy fellebbezéskor kell pótolni. Az iratok pótlására később nem lesz lehetőség.

Szociális támogatás

Szociális támogatásra nem kollégiumi felvételikor kell pályázni, viszont a kérelemhez leadott igazolásokat elfogadjuk annak elbírálásánál, ha be van jelölve a megfelelő mező. Tehát amennyiben nem hiányos a felvételi kérelem, a szociális papírokat mégegyszer nem kell leadni. Ha hiányos, akkor a kollégiumi fellebbezéskor kell pótolni, különben szociális támogatásnál minden iratot újból be kell hozni.

A szociális pontszám megállapításához szükséges igazolások (valamennyi közös háztartásban élő személyről):

– amennyiben munkáltatónál dolgozik, a munkáltatótól jövedelemigazolás (BT, KFT esetén APEH igazolás; adóbevallás fénymásolata nem jó);

– több munkahellyel rendelkezőknek az összes munkáltatótól jövedelemigazolás – munkanélküli esetén a munkanélküli segélyt folyósító szerv igazolása a munkanélküli segély folyósításának kezdetéről és összegéről;

– háztartásbeli szülő esetén igazolás az adóhatóságtól, munkaügyi központtól és az önkormányzattól, hogy jövedelemmel nem rendelkezik;

– nyugdíjas rokon esetén az előző havi nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány másolata;

– elvált szülők esetén a bírói végzés másolata;

– elhalálozott szülő esetén a halotti bizonyítvány másolata;

– egyéni vállalkozó esetén az adóhatóságtól igazolás az előző évi átlagkeresetről;

– katona esetén a katonakönyv másolata;

– általános iskolában, középiskolában vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló esetén a tanulói jogviszony igazolása;

– tanköteles kornál fiatalabb személy esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata;

– őstermelőktől őstermelői igazolvány másolata, APEH-es igazolás.

Fénymásolás

Megváltozott a Hallgatói Iroda fénymásolójának használati rendje. A kártyaleolvasó egység felszerelése óta már csak erre alkalmas kártyával lehet fénymásolni. Azok a szervezetek és körök, melyek eddig is rendelkeztek fénymásolási kerettel, saját kártyát kapnak. Azok, melyek nincs, mint például az évente egyszer esedékes rendezvények, a KKB-tól kérhetnek.

HÖOK közgyűlés: 2001. május 12., Gödöllő

A közgyűlésen kb. 90 mandátum képviselője volt jelen. Az első részben beszámolókat hallhattunk az elnökség tagjaitól. Ezeket egy kivételével elfogadta a közgyűlés. Nagy vitát nem okozott, csak néhány apró pontatlanságot tisztáztak, például a gazdasági beszámolóban.

Sokkal nagyobb vita alakult ki az új Térítések és Juttatások szabályzattal kapcsolatban. Az alapvető javaslat az volt, hogy az eddig különböző címletekben szereplő juttatásokat vonjuk be a hallgatói normatívába. A részletes vita során a következő eredmények születtek:

A jegyzettámogatás bevonását támogatták, míg a lakhatási támogatást ezután is külön összegként kívánják kezelni. Nem egyeztek bele abba a javaslatba sem, hogy a kollégiumi alapdíj 11-15%-át a kollégiumok kötelesek legyenek fejlesztésre fordítani, mert ez a kollégiumi díjak emelkedéséhez vezetett volna. Elfogadták, hogy a kormányrendeletben szerepelnie kell annak, hogy a kollégium milyen alapszolgáltatásokat köteles biztosítani az adott összegért.

A Bursa Hungaricával kapcsolatban előkerült, hogy a legutóbbi Oktatási Minisztériummal folytatott tárgyaláskor számunkra kevésbé előnyös megállapodás született, ezért a közgyűlés felhatalmazta az OM-mel tárgyaló bizottságot, hogy próbáljon meg jobb megállapodást kötni (de ne rúgja fel az eredetit), a megállapodás időtartamát pedig hosszabbítsa meg 2003-ig. Fontos, hogy csak forrásbevonással valósulhat meg a program!

Részben elfogadták, hogy a tandíj és egyéb díjak számszerű összegben ne változzanak, és hogy a tandíjak felhasználásáról a HK-nak egyetértési joga legyen. Elvként átfogó egészségügyi norma felállítását kértük.

Ezek mind kormányrendelet javaslatok, így még változhatnak.

Volt egy beszámoló a diákhitelről, ami idő hiányában már nem került megvitatásra. Néhány gondolat a dokumentumokból: 10.000-21.000 Ft-ig lehet felvenni, 1000 Ft-os lépésközzel mindenki megválaszthatja a pontos összeget. A kamat nem lehet magasabb 7%-nál.

MTA

Az Akadémia újonnan megválasztott tagjai közül néhány ismerős név:

Rendes tag lett:
Fritz József, Györfi László

Levelező taggá választották:
Rónyai Lajos, Pap Laszló, Arató Péter, Bíró Péter

Gratulálunk!

Kristóf, Krampusz