Impulzus

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének lapja
Random cikkajánló

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A tanszék alapvetően három fő területen dolgozik: beágyazott információs rendszerek, intelligens rendszerek tervezése, valamint szolgáltatásbiztos számítástechnika.

Kreditrendszer rulez

"Remek."

HK-választás 2004.

2004. okóber 25-29. között kerül sor az idei hallgatóiképviselő-választásra.

Amszterdami útibeszámoló

"Sör, drog, nők"

Tréffy Répi

Ülünk a vonaton II.

FeCat

Extrapoláció 4.

"A vonat kocsiszínbe megy, utasokat nem szállít, kérjük, ne szálljanak be."

20 éves a PC

Kéthetes nyári szakmai programok Európában – ingyen!

Kollégiumi Küldöttgyűlés

November 3-án lezajlott a KGy a Schönherz földszinti nagytermében. Szokás szerint a különböző beszámolókkal indult az est.

Az Érdekvédelmi Reszortról Fejérvári Bence számolt be. A reszort legfontosabb feladata az elmúlt időszakban a felvételi és a beköltözés zökkenőmentes lebonyolítása volt. Fellebbezések után a felvételi ponthatár az előző 153-hoz képest 102-ra módosult, az Sch-ba 113 ponttal lehetett bekerülni. Az elsősöknél kizárólag a szociális helyzetet vették figyelembe.

Idén lényegesen kevesebb volt az átköltözés, mint tavaly, ami annak köszönhető, hogy a felvételik elbírálásánál figyelembe vették a jelentkezési lapon megjelölt kívánalmakat.

A reszortgyűléseken megvitatásra került az elsősök hálólehúzása is. A megszületett döntés értelmében az elsős szinteken nem lesz háló a fontosabb rendezvények, a gólyakocsma ideje alatt, ill. a késő esti időpontokban. Ezzel próbálják elérni, hogy a gólyák több időt töltsenek tanulással. A hálókorlátozás azóta már létezik, lásd erről szóló cikkünket.

Idén először az ÉR és a KDJB közösen kérték be a kereseti és egyéb jellegű igazolásokat, ezzel megköny-nyítve az adminisztrációt (a kollégiumi felvételihez és a szoc.tám.-hoz majdnem teljesen azonos igazolások kellenek). Sajnos nyáron megsérült az ilyen adatokat tároló adatbázis, ezért egyeseknek újra be kellett hozni az igazolásokat.

A Szakmai Reszortban jelentős személyi változások voltak: több kör új vezetőt kapott (erről már olvashattatok az Impulzusban). A KSZK folytatja az UTP-s háló kiépítését és a meglévő részek üzembe helyezésést. Komolyabb anyagi kiadásként az AC-nál keletkezett amortizációs költségek merülnek majd fel (az eszközök nagy részét már bérelni kénytelenek), valamint a BSTV által tervbe vett digitális keverőpult.

A Sport Reszort most is megrendezi/rendezte a már hagyománynak számító nagyrendezvényeit: az Őszi Csúcstatrót, a Vizimikulást, a Jegesnapot (ez várhatóan hosszabb lesz, mint tavaly volt). Mivel a gólya beköl-töztetéskor nem volt megfelelő felmérés az elsősök között, ezért Gólyakeddet szerveztek, melyen felmérték a gólyák sportolási kedvét/teljesítményét. A DSK országos szinten is kitett magáért: a legjobb DSK-k versenyén ötödik helyezést ért el.

A Titkári Reszort munkájáról Nizsalóczki Csaba számolt be. A reszort lebonyolította a közösségi pontozást, a Nyári Táborban megtörtént az ÁB osztás is. A reszort aktívan részt vett az új szintközösségi rendszer kidolgozásában és az erre vonatkozó kollégiumi SZMSZ-módosítás szöveg-ezésében.

A Kultúr Reszort élére némileg rendhagyó módon került Sasi Péter, hiszen a mostani KKB megalakulásakor még nem volt tisztázott a reszort vezetőjének személye, így őt nem a KGy választotta, hanem a KKB vette be soraiba. A kezdeti nehézségek után sikerült normalizálni a körök működését. Minden kör kinyitott, sőt még egy új kör is alakult ultizni szerető emberekből. Így jelenleg 19 kör tartozik a reszort alá. Megrendezték többek között a Felezőbált, a Leó-bált, és a Dezső bulit.

Újdonság volt, hogy ezúttal a KKB-tól egy fix keretet kaptak, ezt kellett szétosztaniuk a körök között a beadott költségvetések alapján.

A Várklub eddigi működéséről Honti Miklós főrendező beszélt. A Várban végre megfelelő számú és "minőségű" rendező található, tehát megszűnni látszanak a szervezési nehézségek. A Várklub havonta beszámol a KKB-nak gazdasági működéséről, ez biztosítja, hogy a KKB mindenkor tisztában legyen a klub helyzetével. Már a nyáron probléma-ként jelentkezett – és mindezidáig nem megoldott – a működési engedély kérdése (a bürökrácia útjai néhol eléggé nehezen kifürkészhetőek).

Rácz Andor, a KKB egyik gazdaságisa ezúttal korrekt beszámolóval készült, a kivetített táblázatok alapján sikerült hozzávetőleges képet kapni a KKB anyagi helyzetéről.

A Küldöttgyűlés a KKB beszámolóját elfogadta.

Megtudhattunk néhány érdekes részletet a konyhafelújításról is. A kivitelezővel már nyár közepén lezárultak a tárgyalások. Mégsem kezdődhetett el a munka idejében a szervezési hiányosságoknak és tech-nikai problémáknak köszönhetően. Végül mégiscsak mozgásba lendült a rendszer: felújították a gerincve-zetéket, minden konyhát kicsem-péztek, új mosogatók és sütők kerültek mindenhova. A konyha és a mosó-konyha egybenyitásával kialakítottak 4 nagykonyhát a közösségi főzésekhez, ill. 4 nagy mosókonyhát, ahol zsetonos gépek lesznek majd. Remélhetően az igényes környezet arra ösztönzi majd a kollégistákat, hogy vigyázzanak az új berendezésekre.

A Schönherz Kollégiumért Alapít-vány a hozzá befolyt összegeket (adó 1%-a) pályázati úton szétosztotta. Az Alapítvány főleg olyan területek támogatását tűzte ki célul, amelyek nem igazán szerepeltek a Schönherz palettáján (művészeti kiállítások, előadások), de természetesen az eddig bevált rendezvényekkel is lehet pályázni. Lehetőség van arra, hogy az Alapítványon keresztül pályázzon valaki más alapítványokhoz (egyes pályázatokra csak alapítványok jelent-kezhetnek).

A KGy egyik legrázósabb pontja az új szintközösségi rendszer elfogadása volt. Az MKB a titkári reszorttal közösen dolgozta ki és szövegezte meg a szintközösségi rendszerre vonatkozó kollégiumi SZMSZ-módo-sítási javaslatot. A javaslat letölthető az ftp://kardelj.sch.bme.hu/pub/incoming/szk4.doc címről (anonymous loginnal). Néhányan úgy érezték, hogy az egész rendszer túlbürokratizált, magasak az elvárások a szintközös-ségektől, túl éles a polarizáció a szintközösségtagok ill. nem SzK tagok között. Hosszas vita után a KGy a javaslat szövegét módosította: a szintközösségeknek nem joguk, hanem kötelességük az SzMSz írása, valamint a 4. pont 2. bekezdésében az utolsó tagmondatot elhagyták, tehát "a szintközösségekhez nem tartozó kollégisták a külsősökhöz hasonlóan egységes közösségi pontot kapnak".

Végül a KGy a szinközösségi rendszer mint vezérlő elvet elfogadta, de az SZMSZ módosításához nem jártul hozzá.

A kollégiumi felvételi módosítása csupán véleménynyilvánítás szinten merült fel. Jó lenne, ha az elsősök főleg tanulmányi szinten erősödnének meg. Ennek támogatásárara az elsősök nem kapnának közösségi pontot, ekkor egy 2*100+50-es rendszerbe lehetne őket besorolni. Hivatalos döntés nem született, tehát változás nincs.

Következzen néhány szemelvény a fontosabb pontokból.

• A szintközösségi címet egy éves időszakra lehet elnyerni, az Elbíráló Bizottságnak benyújtott pályázattal. A cím elnyerésére bármely kollégiumi közösség pályázhat.

• A közösség beltagja lehet minden kollégiumi férőhellyel rendelkező kari hallgató, függetlenül attól, hogy hol lakik.

•A pályázat tájékoztató jelleggel tartalmazhatja a kültagok, tehát a nem kollégista közösségi emberek névsorát is.

•Részletes, szigorú formai követelmények vannak a szintközösségi pályázattal kapcsolatban, melyben minden szintközösségnek be kell vállani valamilyen nagyobb feladatot.

•A vállalások között elsősorban saját ötletek szerepelnek, de a KKB esetleg saját feladatokat is kiírhat, amiket az egyes közösségek bevállalhatnak.

•Fontos leszögezni, hogy a mindenkori kollégiumi felvételi rendszer fölötte áll a szintközösségi rendszernek.

•A SZK-ek előnyt élveznek a szintválasztásnál, különböző juttatásokra pályázhatnak a Titkári Reszortnál.

•A szintközösségek jogosultak a szintjükön található klubhelyiség használatára.

•A kollégiumi belépőre jogosultak megállapításakor elsősorban az egész közösség teljesítményét célszerű figyelembe venni egyénre bontva.

•A szintközösségi szintek előnyt élveznek minden infrastrukturális fejlesztésben azokkal a szintekkel szemben, ahol nem működik szintközösség.

Kötelezettségek, feladatok

•A SZK kötelessége fenntartani a szint állagát.

•Az SZK tagjainak kötelessége a pályázatokban felvállalt feladatok teljesítése.

•Az SZK kötelező tisztségviselői: titkár, érdekvédelmis, szintfelelős, gazdaságis/pénztáros, klubfelelos

•Ha a szintlakók nincsenek megelégedve valamelyik tisztségviselő munkájával, a beltagok felének aláírásával leválthatják.

Közösségi pontozás

A tavaszi félév végén a szintközösségeknek beszámolót kell írniuk az egész éves tevékenységükről. Ezek alapján a titkári reszort meghatározza a szintközösség által kiosztható pontok számát vagy átlagát. A szintközösség csak azoknak osztható pontot, akik hivatalosan a szintközösség tagjai, vagyis a pályázatban leadott listán szerepelnek.